FORGOT YOUR DETAILS?

REGULAMIN

PROGRAMU RELACYJNEGO „Modeco Challenge”

REGULAMIN

PROGRAMU RELACYJNEGO „Modeco Challenge”

1.

Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy skrócony regulamin, zwany dalej: „Regulaminem”, określa warunki i zasady przeprowadzenia oraz udziału w programie relacyjnym „Modeco Challenge”, zwanym dalej: „Programem”. Pełna wersja regulaminu dostępna jest u Przedstawicieli Handlowych Organizatora i na stronie internetowej Programu: http://modeco-challenge.com/regulamin.

1.2. Organizatorem Programu jest KOELNER POLSKA Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kwidzyńska 6C, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu-Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy KRS, Nr KRS 0000435337, NIP NIP: 895-20-16-248, kapitał zakładowy w wysokości 1 000 000,00 PLN, wpłacony w całości, zwana dalej: „Organizatorem”.

1.3. Wykonawcą (Operatorem) Programu jest firma SENDO Jacek Pasternak z siedzibą we Wrocławiu, przy al. Wiśniowej 85A/26, z siedzibą: 53-126 Wrocław, al. Wiśniowa 85A/26, NIP 884 212 73 14, zarejestrowaną w UM Wrocław pod numerem 179210, REGON: 020428343 zwana dalej: „Wykonawcą”.

1.4. Przedmiotem Programu jest promowanie zakupu w oddziałach terenowych Organizatora lub oddziałach terenowych spółek powiązanych bezpośrednio lub pośrednio z Organizatorem, produktów oferowanych do sprzedaży przez te podmioty, o których mowa w pkt. 3.4. Regulaminu oraz nagradzanie innych działań podejmowanych przez uczestników Programu na rzecz wymienionych podmiotów, ustalonych przez Organizatora w czasie trwania Programu.

1.5. Program jest ograniczony podmiotowo i ma charakter zamknięty. Uczestnikami Programu, dalej zwanymi „Uczestnikami” mogą zostać wyłącznie:

1.5.1. osoby fizyczne;

1.5.2. osoby prawne;

1.5.3. jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej ale posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, prowadzące działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własną rzecz i będące kontrahentami Organizatora lub podmiotów powiązanych bezpośrednio lub pośrednio z Organizatorem, albo

1.5.4. osoby fizyczne zatrudnione przez jeden z podmiotów wyliczonych powyżej albo działające na rzecz jednego z tych podmiotów na podstawie innego stosunku prawnego, za uprzednią zgodą podmiotu zatrudniającego tę osobę albo będącego drugą stroną takiego innego stosunku prawnego, zaproszone do udziału w Programie przez Organizatora, które następnie przystąpią do Programu poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego, zgodnie z postanowieniami punktu 2 Regulaminu oraz instrukcją umieszczoną na tym formularzu.

1.6. Uczestnicy, o których mowa w pkt. 1.5.4. Regulaminu obowiązani są uzyskać we własnym zakresie zgodę zatrudniających ich pracodawców albo podmiotów, z którymi współpracują na podstawie innego stosunku prawnego, na wzięcie przez Uczestnika udziału w Programie.

1.7. Program prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniach od 1 marca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

1.8. Punkty zdobyte przez Uczestników w Programie powinny być wykorzystane do dnia 31 stycznia 2017 r. Po upływie wspomnianego terminu punkty tracą ważność i są automatycznie kasowane z kont punktowych Uczestników.

1.9. Przez cały czas trwania Programu Regulamin dostępny jest w biurze Organizatora (ul. Kwidzyńska 6C, 51-416 Wrocław) oraz na stronie internetowej Programu: www.modeco-challenge.com.

1.10. Oświadczenia związane z Programem, zależnie od formy komunikacji, należy kierować:

1.10.1. w przypadku korespondencji pocztowej na adres: Sendo Jacek Pasternak al. Wiśniowa 85A lok. 26, 53-126 Wrocław z dopiskiem: „Modeco Challenge”;

1.10.2. w przypadku komunikacji za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: info@modeco-challenge.com.

2.

Przystąpienie do Programu

2.1. Zaproszenia do udziału w Programie dystrybuowane są za pośrednictwem osób wyznaczonych przez Organizatora, zwanych dalej „Przedstawicielami” lub w inny sposób ustalony przez Organizatora w trakcie realizacji Programu.

2.2. Uczestnik może przystąpić do Programu wyłącznie poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.modeco-challenge.com po zalogowaniu się do serwisu, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi na formularzu oraz po zaakceptowaniu zgłoszenia przez Organizatora programu.

2.3. Termin wypełniania formularzy zgłoszeniowych upływa z dniem 30 kwietnia 2016 r. w przypadku klientów biorących udział w programie w 2015 r. oraz nieobecnych w programie w 2015 r., zaś posiadających historię handlową z Koelner Polska Sp. z o.o.

2.4. Klienci nowi, nieposiadający historii handlowej z Koelner Polska Sp. z o.o. uzyskują prawo do uczestniczenia w programie od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze wystawienie faktury, nie później jednak niż do 30.09.2016 r.

2.4. W przypadku wypełnienia formularza zgłoszeniowego po terminie z pkt. 2.3. oraz 2.4. Organizator może zdecydować o niedopuszczeniu do udziału w Programie osoby składającej taki formularz. W przypadku klientów, którzy rozpoczęli współpracę z Organizatorem lub podmiotami powiązanymi po terminie wskazanym w pkt. 2.4. Organizator może wyrazić zgodę na przystąpienie do Programu, nie później jednak niż do 30.09.2016 r.

2.5. Za datę przystąpienia do Programu przyjmuje się datę wypełnienia i wysłania formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej modeco-challenge.com.

Bez względu na datę przystąpienia do Programu naliczenie punktów będzie uwzględniało zakupy dokonane od dnia 1 marca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

2.6. O każdorazowej zmianie danych, wskazanych w formularzu zgłoszeniowym, Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Organizatora.

2.7. Organizator i Wykonawca nie ponoszą odpowiedzialności za następstwa: błędnego lub nieprawidłowego wypełnienia przez Uczestnika formularza zgłoszeniowego. Formularze zgłoszeniowe wypełnione błędnie lub nieprawidłowo nie będą powodowały przystąpienia do Programu.

2.8. Organizator i Wykonawca nie ponoszą również odpowiedzialności za następstwa niezgłoszenia przez Uczestnika zmiany danych podanych w formularzu zgłoszeniowym.

3.

Udział w Programie

3.1. Uczestnik, w zależności od charakteru, w którym przystąpił do Programu, bierze udział w Programie poprzez dokonywanie zakupu produktów oferowanych przez Organizatora, o których mowa w pkt. 3.4. Regulaminu, przez przedsiębiorstwo, które prowadzi albo przez przedsiębiorstwo, w którym jest zatrudniony bądź na rzecz którego działa na podstawie innego stosunku prawnego.

3.2. Z tytułu udziału w Programie, Uczestnikowi przyznawane są punkty, które następnie mogą być wymienione na nagrody zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz katalogu nagród. Punkty mogą być również wymieniane na nagrody nie będące nagrodami rzeczowymi (np. wyjazdy szkoleniowe).

3.3. Za zakup produktów oferowanych przez Organizatora, o których mowa w pkt. 3.4. Regulaminu, przyznaje się 1,5 punktu za każde pełne 1 PLN netto wartości zakupionych produktów (narzędzi ręcznych oraz elektronarzędzi i akcesoriów) sprzedawanych pod markami własnymi (Modeco Expert, Modeco Home, Modeco Garden, Rawlplug, Globus) i 1 punkt za każde pełne 1 PLN netto wartości zakupionych produktów (narzędzi ręcznych oraz elektronarzędzi i akcesoriów) sprzedawanych pod innymi niż wymienione wcześniej markami, chyba że Organizator zdecyduje inaczej w trakcie trwania Programu.

3.4. Organizator ma prawo do organizacji akcji specjalnych, w których klient będzie mógł zdobyć dodatkowe punkty w ramach programu. Zasady naliczania punktów zostaną określone w odrębnych regulaminach. O akcjach specjalnych klienci informowani są mailingiem.

3.5. Programem objęte są produkty oferowane przez Organizatora lub podmioty z nim powiązane wchodzące w skład oferty narzędziowej Organizatora lub podmiotów powiązanych. Programem nie są objęte produkty wchodzące w skład oferty na zamocowania i akcesoria związane z tym asortymentem.

3.6. Organizator może w każdym czasie zmieniać listę produktów objętych Programem, w drodze aneksu do Regulaminu, przy czym suma zgromadzonych punktów przez Uczestników do momentu zmiany listy produktów nie ulega zmianie.

3.7. Punkty na konto Uczestnika naliczane są co tydzień na podstawie dokumentacji nadsyłanej do Wykonawcy przez Organizatora. Naliczenie punktów i przedstawianie ich na stronie internetowej Programu następuje w terminie do 2 dni roboczych od upływu dnia, w którym przekazano do Wykonawcy dokumentację, stanowiącą podstawę do naliczenia punktów.

3.8. Punkty przyznane Uczestnikowi na podstawie umów zakupu, od których następnie odstąpiono albo, których z innych przyczyn nie zrealizowano (w szczególności za które nie zapłacono), mogą zostać anulowane na mocy decyzji Organizatora. Od wspomnianej decyzji odwołanie nie przysługuje.

3.9. O przyznanych punktach oraz punktach anulowanych Uczestnik będzie informowany, wedle wyboru Organizatora, za pośrednictwem strony internetowej Programu, wiadomością wysłaną na adres e-mail lub numer telefonu komórkowego Uczestnika lub w inny sposób przyjęty przez Organizatora.

3.10. Uczestnik, któremu w trzech kolejno następujących po sobie miesiącach kalendarzowych obowiązywania Programu nie przyznano punktów może zostać wykluczony z Programu. Wykluczenie uczestnika może też nastąpić, jeśli Uczestnik postępuje niezgodnie z niniejszym regulaminem lub zaszły inne okoliczności uniemożliwiające uczestnictwo w Programie, a także dochodzi do nieterminowego regulowania, czy nieregulowania zobowiązań finansowych wobec Organizatora. Decyzję w tym zakresie każdorazowo podejmuje Organizator. Od wspomnianej decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.

3.11. Uczestnik, który zostanie wykluczony z Programu albo, który zrezygnuje z udziału w Programie traci wszystkie zgromadzone i niewymienione na nagrody punkty.

3.12. Punkty przyznane w wyniku błędu systemu informatycznego lub omyłki pracowników Organizatora lub Wykonawcy zostają anulowane, bez prawa jakiejkolwiek rekompensaty dla Uczestnika, który otrzymał nienależne punkty.

4.

Zadanie zakupowe oraz konsekwencje jego realizacji

4.1. Każdy Uczestnik przystępując do Programu ustala indywidualne zadanie zakupowe. Zadanie zakupowe podawane jest wartościowo w kwocie netto wyrażonej w złotówkach podczas rejestracji na stronie internetowej modeco-challenge.com. i nie może być mniejsze niż 80% obrotu wykonanego w terminie 01.03-31.12.2015 r. W przypadku Uczestników nieposiadających historii handlowej z Koelner Polska Sp. z o.o. zadanie zakupowe ustalane jest na poziomie nie mniejszym niż 30 000,00 zł.

4.2. Zadaniem zakupowym jest dokonanie przez przedsiębiorstwo, o którym mowa w pkt. 3.1. Regulaminu, od dnia 1 marca 2016 r. nie dalej niż do dnia 31 grudnia 2016 r., zakupu produktów, o których mowa w pkt. 3.4. Regulaminu, o łącznej wartości określonej przez Organizatora.

4.3. Warunkiem przystąpienia do programu jest akceptacja zadania zakupowego przez Organizatora.

4.4 Uczestnik programu ma możliwość trzykrotnego określenia wartości zadania zakupowego do momentu pierwszej akceptacji przez Organizatora. Nieudzielenie akceptacji zadania zakupowego przez Organizatora skutkuje zmodyfikowaniem zadania zakupowego wedle własnego uznania. Od powyższej decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.

5.

Premie punktowe

5.1. Realizacja zadania zakupowego uprawnia Uczestnika do otrzymania premii punktowej odpowiednio:

  • 5% - za realizację zadania zakupowego ustalonego poniżej 5% wzrostu vs. obrót w programie 2015 r.
  • 10% - za realizację zadania zakupowego ustalonego powyżej 5% wzrostu vs. obrót w programie 2015 r.
  • 20% - za realizację zadania zakupowego ustalonego powyżej 10% wzrostu vs. obrót w programie 2015 r.
  • 30% - za realizację zadania zakupowego ustalonego powyżej 20% wzrostu vs. obrót w programie 2015 r.

Wyżej wymieniona premia punktowa dotyczy jedynie Uczestników, którzy brali udział w programie w roku 2015 oraz Uczestników posiadających historię handlową z Koelner Polska Sp. z o.o. i nie biorących udziału w programie z 2015 r.

5.2. Zadanie zakupowe ustalane jest indywidualnie przez Uczestnika podczas rejestracji na stronie modeco-challenge.com.

5.3. W przypadku Uczestników nieposiadających historii handlowej z Koelner Polska Sp. z o.o. i biorących udział w programie po raz pierwszy, realizacja zadania zakupowego w stopniu równym lub większym niż 100%, uprawnia Uczestnika do otrzymania premii punktowej w wysokości 20% ilości punktów zgromadzonych w chwili przekroczenia zadania zakupowego.

5.4. Premie punktowe przyznawane są także w drodze organizowanych akcji specjalnych podczas trwania programu, których zasady zostaną każdorazowo określone odrębnym regulaminem.

5.5. Naliczenie premii punktowej następuje w miesiącu następującym po miesiącu, w którym zrealizowane zostało zadanie zakupowe.

6.

Nagrody rzeczowe

6.1. Punkty uzyskane w ramach Programu podlegają wymianie na nagrody zgodnie z poniższymi postanowieniami oraz zasadami wynikającymi z publikowanego przez Organizatora katalogu nagród, zwanego dalej „Katalogiem”. Wykorzystane na nagrody punkty podlegają automatycznemu usunięciu z konta punktowego Uczestnika.

6.2. Katalog zawiera zestawienie dostępnych w Programie nagród oraz określenie ilości punktów, które wymienić należy celem otrzymania konkretnej nagrody. Aktualny Katalog publikowany jest na stronie internetowej Programu.

6.3. Organizator może w każdym czasie aktualizować, uzupełniać, weryfikować lub zmieniać treść Katalogu.

6.4. Uczestnik może składać zamówienia na nagrody pod warunkiem:

6.4.1. posiadania liczby punktów potrzebnych do zamówienia konkretnej nagrody, zgodnie z treścią aktualnego Katalogu.

6.4.2. Terminowego regulowania płatności za towary handlowe nabyte u Organizatora. Akceptowany limit zaległości w płatnościach wynosi 5 000 zł. W przypadku, gdy kwota zaległości przekracza 5 000 zł, wydanie nagrody odroczone jest do momentu spłaty zobowiązania przez Uczestnika.

6.4.3. Wskaźnik estymacji wykonania zadania zakupowego na dzień, w którym nastąpiło zamówienie nagrody, nie jest niższy niż 75%. Wskaźnik estymacji liczony jest jako iloczyn miesięcy i średniej miesięcznej wartości targetu, jaki powinien być wykonany w celu realizacji zadania zakupowego.

6.5. Uczestnik może składać zamówienia na nagrody za pośrednictwem:

6.5.1. Strony internetowej Programu – w przypadku zastosowania tego sposobu składania zamówień na nagrody Uczestnik identyfikowany jest po haśle oraz loginie.

6.5.2. Zamawianie nagród odbywa się za pośrednictwem strony internetowej modeco-challenge.com po zalogowaniu się na konto uczestnika.

6.6. Zamówienia można składać przez cały okres trwania Programu nie później jednak niż do dnia 31 stycznia 2017 r. Zamówienia złożone po dniu 31 stycznia 2017 r., nie będą realizowane, zaś niewykorzystane punkty przepadają.

6.7. Nagrody będą dostarczane Uczestnikom w terminie do 90 dni po miesiącu, w którym Organizator zaakceptował wydanie nagrody dla Uczestnika na podstawie wykazu przekazanego przez Wykonawcę.

6.8. Przekazanie nagrody Uczestnikowi następuje pod warunkiem podania przez Uczestnika za pośrednictwem strony internetowej Programu wszystkich danych niezbędnych do spełnienia obowiązku podatkowego oraz pisemnego potwierdzenia przez Uczestnika otrzymania nagrody. W przypadku niedochowania wspomnianych warunków nagrody pozostają własnością Organizatora, a Uczestnik zobowiązany będzie do zwrotu otrzymanej nagrody.

6.9. Obowiązek podatkowy z tytułu otrzymanych nagród obciąża wyłącznie Uczestnika zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

6.9.1. Nagrody otrzymane przez Uczestnika Programu, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej stanowią zgodnie z art. 10. ust 1 pkt 9 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych „Przychody z innych źródeł”, w związku z czym w terminie do 20 lutego roku następującego po roku w którym wydano nagrodę, Organizator prześle Uczestnikowi oraz właściwemu Urzędowi Skarbowemu PIT-8C, który Uczestnik powinien uwzględnić składając roczne zeznanie podatkowe.

6.9.2. Nagrody otrzymane przez Uczestnika Programu prowadzącego działalność gospodarczą stanowią przychód z działalności gospodarczej i ich wartość powinna zostać przez Uczestnika uwzględniona w przychodach z danego okresu

7.

Nagrody wyjazdowe

7.1 Wykaz wycieczek Modeco Challenge Travel dostępny jest po zalogowaniu się w serwisie Modeco Challenge na stronie: http://modeco-challenge.com/strefa-nagrod/travel/

7.2. Organizator może w każdym czasie aktualizować ofertę wycieczek oferowanych w ramach programu.

7.3. Uczestnik może składać zamówienia na nagrody pod warunkiem posiadania liczby punktów potrzebnych do zamówienia konkretnej nagrody wyjazdowej oraz spełnienia warunków wymienionych w pkt. 5.4.2 oraz 5.4.3 niniejszego regulaminu.

7.4. Uczestnik może dokonać rezerwacji uczestnictwa w wyjeździe dla nieograniczonej ilości osób pod warunkiem posiadania wystarczającej ilości punktów będącej iloczynem ilości zarezerwowanych miejsc na wycieczkę oraz punktów potrzebnych do zamówienia narody.

7.5. W przypadku, gdy Uczestnik nie posiada wystarczającej ilości punktów, o których mowa w pkt. 6.4. niniejszego regulaminu, Uczestnik ma prawo do rezerwacji wyjazdu dla 1 osoby towarzyszącej za dopłatą w wysokości 4 800,00 zł netto.

7.6. Uczestnik deklarujący udział w wyjeździe osoby towarzyszącej zobowiązany jest do dokonania wpłaty wymienionej w pkt. 6.5. niniejszego Regulaminu na rachunek bankowy Biura Podróży wskazany przez Organizatora nie później niż 60 dni przed datą wylotu.

Data wylotu oraz konto bankowe Biura Podróży zostaną opublikowane w drodze aneksu do Regulaminu nie później niż 1 listopada 2016 r.

7.7. W przypadku rezygnacji uczestnika z wyjazdu do 60 dni przed wylotem – zabierane jest 50% zgromadzonych punktów. W przypadku rezygnacji uczestnika z wyjazdu później niż 60 dni przed wylotem – zabierane jest 100% punktów.

7.8. W przypadku rezygnacji z wyjazdu osoby towarzyszącej do 60 dni przed wylotem – zabierane jest uczestnikowi 50% zgromadzonych punktów, zaś opłacona kwota, o której mowa w pkt. 6.5 jest zwracana na konto Uczestnika. W przypadku rezygnacji osoby towarzyszącej z wyjazdu później niż 60 dni przed wylotem - uczestnik zobowiązany jest do pokrycia kosztu, o którym mowa w pkt. 6.5. niniejszego regulaminu.

7.9. Uczestnik, który wykona zadanie zakupowe na poziomie 30% wzrostu od 1.03-31.12.2016 vs. obrót 01.03-31.12.2015 r. uprawniony jest do wzięcia udziału w wycieczce za pomniejszoną ilość punktów o 50 000.

8.

Postępowanie reklamacyjne

8.1. Każdy Uczestnik w trakcie trwania Programu może zgłosić reklamację w związku z przeprowadzeniem i uczestnictwem w Programie. Reklamacja nie przysługuje jednakże w przypadkach kiedy Regulamin wskazuje, iż od danej decyzji odwołanie nie przysługuje.

8.2. Reklamację należy wnieść w formie pisemnej na adres Organizatora wskazany w pkt. 1.10.1. Regulaminu.

8.3. Reklamacje zgłoszone prawidłowo będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 21 dni od daty doręczenia prawidłowo złożonej reklamacji.

8.4. Rozpatrzenie reklamacji jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.

9.

Postanowienia końcowe

9.1. Administratorem danych osobowych pozyskiwanych i przetwarzanych w związku z Programem jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Programie. Osobom których dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do podanych danych oraz ich poprawiania.

9.2. W przypadku powstania okoliczności ograniczających wykonanie postanowień niniejszego Regulaminu Organizator zastrzega sobie możliwość zmian niektórych jego postanowień, w szczególności zapisów regulujących zasady i terminy dystrybucji materiałów informacyjnych oraz nagród.

9.3. Organizator może wykluczyć z Programu Uczestnika naruszającego postanowienia Regulaminu lub w inny sposób naruszającego zasady Programu. Automatycznemu wykluczeniu z Programu, tj. z dniem zajścia zdarzenia powodującego wykluczenie z Programu, podlega Uczestnik, który zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej lub którego stosunek prawny łączący go z przedsiębiorstwem, o którym mowa w pkt. 3.1. Regulaminu wygasł.

9.4. Z dniem wykluczenia z Programu niewykorzystane przez wykluczonego Uczestnika punkty przepadają.

Wrocław, dn. 1 marca 2016 r.

10.

ANEKS NR 1 do REGULAMINU PROGRAMU RELACYJNEGO „Modeco Challenge”

1. W regulaminie wprowadza się następujące zmiany:
Pkt. 6.5 przyjmuje brzmienie:
W przypadku, gdy Uczestnik nie posiada wystarczającej ilości punktów, o których mowa w pkt. 6.4. niniejszego regulaminu, Uczestnik ma prawo do rezerwacji wyjazdu dla 1 osoby towarzyszącej za dopłatą w wysokości 6 290,00 zł netto.
2. Pozostałe postanowienia regulaminu pozostają bez zmian.
3. Aneks wchodzi w życie z dniem 18.11.2016 r.

TOP